Must Read


More Story

ฟุตาบะ นาเอะ ประกาศถอนตัวจาก Moso Calibration

ฟุตาบะ นาเอะ (Futaba Nae) สมาชิกวง Moso Calibration ได้ออกมาประกาศถอนตัวจากวงไปเมื่อ...